Regulamin

https://itsclean.pl

I. Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu sprzątającego It's Clean (MK Solutions) określa zasady korzystania z kompleksowych usług sprzątania świadczonych przez firmę
MK Solutions Przemysław Majchrzak poprzez stronę internetową It's Clean dostępną pod adresem https://itsclean.pl.

Strona "It's Clean" jest własnością firmy MK Solutions z siedzibą pod adresem 78-100 Kołobrzeg, Chodkiewicza 26B/34, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym , posiadającą NIP 6711709196 oraz REGON 320479006. Usługi świadczone przez serwis It's Clean obejmują sprzątanie Apartamentów, Biur, Placówek, Banków oraz innych obiektów mieszkalnych lub komercyjnych określonych w umowie zawartej z Klientem.

II. Składanie zamówień

Zamówienia na usługi sprzątania serwisu It's Clean można składać za pośrednictwem strony internetowej https://itsclean.pl
poprzez e-mail: kontakt@itsclean.pl, oraz pod numerem telefonu [788 729 980].

W zamówieniu Klient powinien podać szczegółowe informacje dotyczące miejsca, rodzaju i zakresu usługi sprzątania, oczekiwanego terminu realizacji oraz wszelkich innych istotnych informacji, niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia. Serwis It's Clean zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usług w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

III. Ceny i płatności

Ceny usług serwisu It's Clean są ustalane indywidualnie dla każdego klienta na podstawie zakresu i specyfiki zleconych prac.
Na stronie serwisu It's Clean podano ceny podstawowych pakietów oraz zakresu usług je obejmujących.
Wybierając plan indywidualny oraz usługi niestandardowe, klient zostanie poinformowany o całkowitych kosztach realizacji zamówienia przed ich wykonaniem.
Płatność za realizację usługi powinna zostać uiszczona z góry, na wskazany numer konta bankowego, w terminie uzgodnionym z Klientem,
chyba, że zapis umowy stanowi inaczej.

IV. Polisa OC i ubezpieczenie pracowników

Serwis It's Clean /  MK Solutions - posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), która obejmuje ewentualne szkody
wynikłe z działalności firmy w trakcie wykonywania usług sprzątania.

Pracownicy serwisu It's Clean są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) związanymi z wykonywaną pracą.
W przypadku zaistnienia szkody z winy pracownika "It's Clean" lub firmy MK Solutions, Klient ma prawo zgłosić roszczenie odszkodowawcze, które zostanie rozpatrzone zgodnie z warunkami polisy OC.

V. Reklamacje i gwarancja jakości

Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku niezadowalającego wykonania zleconych usług przez serwis sprzątający It's Clean.
Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, telefonicznie lub mailowo w ciągu 24 godzin od zakończenia usługi sprzątania lub niezwłocznie po zauważeniu nieprawidłowości.
Serwis It's Clean podejmie wszelkie działania mające na celu rozpatrzenie reklamacji w jak najkrótszym czasie oraz w miarę możliwości naprawienie ewentualnych powstałych nieprawidłowości.

VI. Ochrona danych osobowych

Serwis It's Clean ( Firma MK Solutions Przemysław Majchrzak ) - zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym zgodnie z RODO. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówień na usługi sprzątania i nie są udostępniane osobom trzecim
bez zgody Klienta.

VII. Postanowienia końcowe

Serwis It's Clean zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej It's Clean https://itsclean.pl
Wszelkie spory wynikłe z realizacji usług serwisu "It's Clean" będą rozstrzygane na drodze negocjacji pomiędzy stronami, a w przypadku braku porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy sąd lub odpowiedni organ cywilno-prawny.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej https://itsclean.pl

Data sporządzenia: 01.03.2023
Przemysław Majchrzak - MK Solutions / It's Clean


itsclean.pl 
- Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2023
NIP: 6711709196 | REGON: 320479006
Web Design